FRITAGELSE FOR GYMNASTIK OG BAD

Eleven kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet fritages for gymnastik og bad, dog højst fire sammenhængende uger. Fritagelse ud over fire uger kan kun gives efter fremlæggelse af lægeattest. Udgiften til lægeattest afholdes af skolen. Eleven skal overvære timerne i fritagelsesperioden, hvis det er fysisk muligt.